Hükümler ve Koşullar

Üye değil misiniz? ŞİMDİ KAYDOLUN

1. Taraflar

a) Webguardme internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Perspective Consultancy Ltd(Bundan böyle Webguardme olarak anılacaktır) ile b) Webguardme internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Perspective Consultancy Ltd.’in sahip olduğu internet sitesi Webguardme’den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Webguardme internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Webguardme’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Webguardme tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Webguardme’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Webguardme’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, Webguardme internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, Webguardme internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Webguardme internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin, Webguardme ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Webguardme’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Webguardme üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Webguardme internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden, Webguardme’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, , Webguardme bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Webguardme’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Webguardme her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Webguardme’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Webguardme internet sitesi yazılım ve tasarımı, Webguardme mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Webguardme tarafından, Webguardme internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Webguardme kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Webguardme, üyenin, Webguardme internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Webguardme’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, Webguardme tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Webguardme’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Webguardme ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Webguardme ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece, Webguardme ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Webguardme ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Webguardme’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. Webguardme, üyenin kişisel bilgileri yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Webguardme’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

b) Webguardme ve Webguardme web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Webguardme web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, Webguardme web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Webguardme, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Webguardme web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Webguardme, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Webguardme’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil niteliğinde oldukları hususunu kabul ve beyan ederler.

3.19. Webguardme, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.20. Üye hiçbir şekilde Webguardme’yi, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, lisans ve hizmet tedarikçilerini ve siteye bilgi ve yazılım sağlayan herhangi üçüncü şahıs kaynaklarını, bu sözleşme kapsamında sorumlu tutmayacağını ve yükümlendirmeyeceğini taahhüt eder; o kadar ki, Webguardme üyenin bu kapsamdaki sözleşme şartları ihlallerinden ve/veya üyenin kendisinin uygulanabilir kanuni düzenlemelere aykırı davranmasından dolayı tahakkuk edebilecek zarar ve kayıpları ile makul hukuki masraflarından varestedir. Webguardme’nin üye tarafından sorumluluk yüklenebilecek bir durumun vukuu halinde, Webguardme üye adına sözkonusu iddianın savunma ve kontrol haklarına sahip sayılacaktır ve üye, Webguardme’yi bilgilendirmeden ve ön yazılı onayını almadan herhangi bir iddiada bulunamayacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Webguardme tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Webguardme üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde K.K.T.C Mahkemeleri yetkilidir.

6. Yürürlülük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

7. Teminat

Bu şart ve koşulları kabul ederek, csidentity kuruluşuna ve onun çalışanlarına, temsilcilerine, iştiraklerine, yüklenicilerine, üçüncü taraf veri ve hizmet sağlayıcılarına ve diğer tüm kredi raporlama kuruluşlarına “yazılı talimatlar” sağladığınızı ve bu durumun adil kredi raporlama yasası kapsamında olduğunu anlıyorsunuz. Bu şartlar, her bir ulusal kredi raporlama ajansından kredi dosyalarınıza erişmek ve kimliğinizi doğrulamak ve size hizmet verebilmek için bilgi alışverişi yapmak üzere, değiştirilmiş olarak, experian, transunion, equifax ve bağlı kuruluşları da kapsar. Bu sözleşmeyle birlikte, kişisel bilgilerinizin (veya eğer varsa, kayıtlı olan küçük çocuklarınız hakkındaki bilgilerin) size hizmet verilebilmesi için gizlilik politikasında tarif edilen üçüncü taraflarla paylaşması konusunda csidentity şirketini kabul eder ve yetkilendirirsiniz. Bunların ötesinde, kredi izleme hizmetleri, kredi raporlaması, kimlik takibi, sahtecilik özümleme servisleri, restorasyon servisleri, adres tarihi raporları, isim ve lakap raporları, suç raporları ve cinsel suçlu raporları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, izleme ve alarm hizmetlerinin sağlanması için de csidentity şirketine yetki vermiş olursunuz.